🔥Kare Matrislerin Üzerinde İşlemler

❓ Soru

Aşağıdaki fonksiyonları yazıp main içerisinde seçenek listesi olarak çağırınız. 1. Bir kare matrisi okutan fonksiyon. 2. Bir kare matrisi yazdıran fonksiyon. 3. Bir kare matrisin 2 satırını yer değiştiren fonksiyon. 4. Bir kare matrisin köşegenlerini yer değiştiren fonksiyon. 5. Bir kare matrisin elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan fonksiyon.

Not: Program 6 girilene kadar sürekli çalışacaktır.

⛓ Program Kısımları

 1. main’de kullanılacak değişkenleri ve matrisi tanımlamak.

 2. Fonksiyonları main içerisinde switch kullanarak çağırmak.

 3. Fonksiyonları yazmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Herhangi bir satırın eleman indeksinde i sabitken j değişir.

 • Asal köşegenin her aija_{ij} elemanı, (i=j) özelliğine sahiptir.

  • Kod örneği: for(i=0; i<n; i++) { A[i][i] …}

 • Ters köşegenin her aij elemanı, (j=n-1-i) özelliğine sahiptir.

  • Kod örneği: for(i=0; i<n; i++) { A[i][n-1-i] …}

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenler ve matrisin tanımlanması.

 2. secenek 6’ya eşit olmadığı sürece:

  • Seçenek listesi yazdırılır.

  • secenek değeri girilir.

  • seceneke göre switch kullanarak fonksiyon çağırılacak.

   • secenek = 1: Matris okutma fonk. çağrılır.

   • secenek = 2: Matris yazdırma fonk. çağrılır.

   • secenek = 3: Satır yer değiştirme fonk. çağrılır.

   • secenek = 4: Köşegen yer değiştirme fonk. çağrılır.

   • secenek = 5: Ortalama hesaplama fonk. çağrılır.

   • secenek = 6: switch’ten çıkılır.

   • secenek = Diğer: Hata mesajı verilir.

1. Matris okutma fonksiyonu

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. Boyutun girilmesi.

 3. İç içe döngüyle elemanların girilmesi.

 4. Boyutun geri döndürülmesi.

2. Matris yazdırma fonksiyonu

 1. Sayaçların tanımlanması.

 2. İç içe döngüyle elemanların yazdırılması.

3. İki satır yer değiştirme fonksiyonu

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. İstenen satırların girilmesi.

 3. Bir döngüyle istenen satırların elemanlarının geçici değişken kullanarak değiştirilmesi.

4. Köşegen yer değiştirme fonksiyonu

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. Bir döngüyle köşegenlerin elemanlarının geçici değişken kullanarak değiştirilmesi.

5. Ortalama hesaplama fonksiyonu

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. İç içe döngüyle elemanların toplanması.

 3. Toplamın n2ye bölünmesi.

 4. Ortalamanın geri döndürülmesi.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;
int gir_mat(int ** & A) {
  int i, j, n; // Değişkenlerin tanımlanması
  cout << "Matrisin boyutunu giriniz: "; 
  cin >> n; // Boyutun girilmesi
  // Matrisin oluşturulması
  A = new int * [n];
  for (i = 0; i < n; i++)
    A[i] = new int[n];
  // İç içe döngüyle elemanların girilmesi 
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++) {
      cout << "A[" << i + 1 << "][" << j + 1 << "]=";
      cin >> A[i][j];
    }
  }
  return n; // Boyutun geri döndürülmesi
}

void print_mat(int ** & A, int n) {
  int i, j; // Sayaçların tanımlanması
  cout << "A Matrisi:\n"; // İç içe döngüyle elemanların yazdırılması
  for (i = 0; i < n; i++) {
    for (j = 0; j < n; j++)
      cout << A[i][j] << "  ";
    cout << endl;
  }
}

void satir_degistir(int ** & A, int n) {
  int i, satir1, satir2, temp; // Değişkenlerin tanımlanması
  // İstenen satırların girilmesi
  cout << "Degistirmek istediginiz satirlari girininz:\n";
  cin >> satir1;
  cin >> satir2;
  // Bir döngüyle istenen satırların elemanlarının geçici değişken kullanarak değiştirilmesi
  for (i = 0; i < n; i++) {
    temp = A[satir1 - 1][i];
    A[satir1 - 1][i] = A[satir2 - 1][i];
    A[satir2 - 1][i] = temp;
  }
  cout << satir1 << ". satir &" << satir2 << ". satir degistirildi.\n";
}

void kosegen_degistir(int ** & A, int n) {
  int i, temp; // Değişkenlerin tanımlanması
  // Bir döngüyle köşegenlerin elemanlarının geçici değişken kullanarak değiştirilmesi
  for (i = 0; i < n; i++) {
    temp = A[i][i];
    A[i][i] = A[i][n - 1 - i];
    A[i][n - 1 - i] = temp;
  }
  cout << "Kosegenler degistirildi.\n";
}

float ortalama(int ** & A, int n) {
  int toplam = 0, i, j; // Değişkenlerin tanımlanması
  float ort;
  // İç içe döngüyle elemanların toplanması
  for (i = 0; i < n; i++)
    for (j = 0; j < n; j++)
      toplam += A[i][j];
  ort = (float) toplam / (n * n); // Toplamın “n üzeri 2”ye bölünmesi
  // Ortalamanın geri döndürülmesi
  return ort;
}

int main() {
  int n1 = 0, secenek, ** P;
  do {
    // Seçenek listesinin yazdırılması
    cout << "============================== \n1- Yeni Matris girmek\n2- Matrisi yazdirmak\n3- 2 satiri degistirmek\n4- Kosegenleri degistirmek\n5- Elemanlar ortalamasini hesaplamak\n6- Exit\nYukaridakilerden bir tane seciniz:";
    // Seçeneğin girilmesi
    cin >> secenek;
    switch (secenek) {
      // Girilen seçeneğe göre istenen fonksiyonun çağrılması
    case 1:
      n1 = gir_mat(P);
      break;
    case 2:
      print_mat(P, n1);
      break;
    case 3:
      satir_degistir(P, n1);
      break;
    case 4:
      kosegen_degistir(P, n1);
      break;
    case 5:
      cout << "Ortalama= " << ortalama(P, n1) << endl;
      break;
    case 6:
      break;
    default:
      cout << "Hata!, Girilecek sayi 1,6 arasinda olmalidir!\n";
    }
  } while (secenek != 6);

}

🐍 Python Kodu

def gir_mat():
 # Boyutun girilmesi
 print("Matrisin boyutunu giriniz: ")
 n = int(input()) 
 A = [[0 for i in range(n)] for i in range(n)]
 # İç içe döngüyle elemanların girilmesi
 print("A matrisini giriniz:")
 for i in range(n):
  for j in range(n):
   print('A[{}][{}]'.format(i+1, j+1))
   A[i][j] = int(input())
 return A; 

def print_mat(A):
 # İç içe döngüyle elemanların yazdırılması
 print("A Matrisi:")
 for i in range(len(A)):
  for j in range(len(A[0])):
   print(A[i][j], ' ', end="")
  print()

def satir_degistir(A): 
 # İstenen satırların girilmesi
 print("Degistirmek istediginiz satirlari girininz:\n");
 satir1 = int(input()) 
 satir2 = int(input())
 # Bir döngüyle istenen satırların elemanlarının geçici değişken kullanarak değiştirilmesi
 for i in range(len(A)):
  temp = A[satir1 - 1][i] 
  A[satir1 - 1][i] = A[satir2 - 1][i]
  A[satir2 - 1][i] = temp

 print("{}. satir & {}. satir degistirildi.".format(satir1, satir2))

# Bir döngüyle köşegenlerin elemanlarının geçici değişken kullanarak değiştirilmesi 
def kosegen_degistir(A):
 for i in range(len(A)):
  temp = A[i][i] 
  A[i][i] = A[i][len(A) - 1 - i]
  A[i][len(A) - 1 - i] = temp
 print("Kosegenler degistirildi.")

def ortalama(A): 
 toplam = 0 
 # İç içe döngüyle elemanların toplanması
 for i in range(len(A)):
  for j in range(len(A)):
   toplam += A[i][j]
 # Toplamın “n üzeri 2”ye bölünmesi
 ort = toplam / (len(A)*len(A))
 return ort

while True:
 # Seçenek listesinin yazdırılması
 print("""==============================
1- Yeni Matris girmek\n2- Matrisi yazdirmak
3- 2 satiri degistirmek\n4- Kosegenleri degistirmek
5- Elemanlar ortalamasini hesaplamak\n6- Exit
 Yukaridakilerden bir tane seciniz:""")
 secenek = int(input()) # Seçeneğin girilmesi
 # Girilen seçeneğe göre istenen fonksiyonun çağrılması
 if secenek == 1:
  A = gir_mat()
 elif secenek == 2:
  print_mat(A)
 elif secenek == 3:
  satir_degistir(A)
 elif secenek == 4:
  kosegen_degistir(A)
 elif secenek == 5:
  print('Ortalama= ', ortalama(A))
 elif secenek == 6:
  break
 else:
  print("Hata!, Girilecek sayi 1,6 arasinda olmalidir!")

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class KareMatris {
 static final int max = 10;
 static Scanner input = new Scanner(System.in);
 public static void main(String arg[]) {
 int n1 = 0, secenek; 
 int P[][] = new int[max][max];
 do {
  // Seçenek listesinin yazdırılması
  System.out.printf("========================= ===== \n1- Yeni Matris girmek\n2- Matrisi yazdirmak\n3- 2 satiri degistirmek\n4- Kosegenleri degistirmek\n5- Elemanlar ortalamasini hesaplamak\n6- Exit\nYukaridakilerden bir tane seciniz:");
  // Seçeneğin girilmesi
  secenek = input.nextInt(); 
  // Girilen seçeneğe göre istenen fonksiyonun çağrılması
  switch (secenek) { 
  case 1:
   n1 = gir_mat(P);
   break;
  case 2:
   print_mat(P, n1);
   break;
  case 3:
   satir_degistir(P, n1);
   break;
  case 4:
   kosegen_degistir(P, n1);
   break;
  case 5:
   System.out.printf("Ortalama= %f\n", ortalama(P, n1));
   break;
  case 6:
   break;
  default:
   System.out.printf("Hata!, Girilecek sayi 1,6 arasinda olmalidir!\n");
  }
 } while (secenek != 6);
 }

 static int gir_mat(int a[][]) { 
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int i, j, n; 
 // Boyutun girilmesi
 System.out.printf("Matrisin boyutunu giriniz: ");
 n = input.nextInt();
 // İç içe döngüyle elemanların girilmesi 
 for (i = 0; i < n; i++) 
  for (j = 0; j < n; j++) {
  System.out.printf("P[%d][%d]=", i + 1, j + 1);
  a[i][j] = input.nextInt();
  }
 // Boyutun geri döndürülmesi
 return n;
 }
 static void print_mat(int a[][], int n) { 
 // Sayaçların tanımlanması
 int i, j; 
 // İç içe döngüyle elemanların yazdırılması
 System.out.printf("P Matrisi:\n");
 for (i = 0; i < n; i++) {
  for (j = 0; j < n; j++)
  System.out.printf("%d\t", a[i][j]); 
  System.out.printf("\n");
 }
 }
 static void satir_degistir(int a[][], int n) { 
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int i, satir1, satir2, temp;
 // İstenen satırların girilmesi
 System.out.printf("Degistirmek istediginiz satirlari girininz:\n");
 satir1 = input.nextInt(); 
 satir2 = input.nextInt();
 // Bir döngüyle istenen satırların elemanlarının geçici değişken kullanarak değiştirilmesi
 for (i = 0; i < n; i++) {
  temp = a[satir1 - 1][i]; 
  a[satir1 - 1][i] = a[satir2 - 1][i];
  a[satir2 - 1][i] = temp;
 }
 System.out.printf("%d. satir & %d. satir degistirildi.\n", satir1, satir2);
 }
 static void kosegen_degistir(int a[][], int n) {
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int i, temp; 
 // Bir döngüyle köşegenlerin elemanlarının geçici değişken kullanarak değiştirilmesi
 for (i = 0; i < n; i++) {
  temp = a[i][i]; 
  a[i][i] = a[i][n - 1 - i];
  a[i][n - 1 - i] = temp;
 }
 System.out.printf("Kosegenler degistirildi.\n");
 }
 static float ortalama(int a[][], int n) { 
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int toplam = 0, i, j; 
 float ort;
 // İç içe döngüyle elemanların toplanması
 for (i = 0; i < n; i++) 
  for (j = 0; j < n; j++)
  toplam += a[i][j];
 // Toplamın “n üzeri 2”ye bölünmesi 
 ort = (float) toplam / (n * n);
 // Ortalamanın geri döndürülmesi
 return ort; 
 }
}

💡 Notlar

 1. Programın switch case’lerini sırayla yapmaması için her case’in sonunda switch kırılır.

Last updated