🔟0️⃣ Yüzler Basamağı Üzerinde İşlemler Yapmak

❓ Soru

Tam kısmındaki değeri en fazla 4 haneli girilen bir rasyonel sayının tam kısmının yüzler hanesindeki değeri çift ise bu değerin küpünün bir tam kare olup olmadığını bulan algoritmayı yazınız.

⛓ Program Kısımları

 1. Sayı girmek.

 2. Koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek.

 3. Sonucu ekrana yazdırmak.

👓 Çözüm Yöntemi

 • Ondalık kısmını yok etmek için sayı inte dönüştürürüz.

 • Yüzleri bulduktan sonra koşulu kontrol ederiz.

👩‍🔧 Çözüm Adımları

 1. Değişkenlerin tanımlanması.

 2. sayının girilmesi.

 3. sayının int’e dönüştürülmesi.

 4. Yüzler basamağının bulunması.

 5. Koşulun kontrol edilmesi.

 6. Sonuçların yazdırılması.

🤖 Kod

⚙ C++ Kodu

#include <iostream>
using namespace std;

void is_tam_kare(int x) {
 int i, t = 0;
 for (i = 0; i <= x / 2 + 1; i++) {
  if (x == i * i) {
  t = 1;
  break;
  }
 }
 if (t == 1)
  // Sonuçların yazdırılması 
  cout << "tam kare"; 
 else
  cout << "tam kare degil";
}

int main()
{
 int tam_sayi, kalan = 0; // Değişkenlerin tanımlanması 
 float sayi;
 cin >> sayi; // “sayı”nın girilmesi
 tam_sayi = (int) sayi; // “sayı”nın int’e dönüştürülmesi
 tam_sayi = tam_sayi / 100; // Yüzler basamağının bulunması
 kalan = tam_sayi % 10;
 // Koşulun kontrol edilmesi
 if (kalan % 2 == 0) { 
  kalan = kalan * kalan * kalan;
  is_tam_kare(kalan);
 } else
  cout << "cift degil"; // Sonuçların yazdırılması
 }

🐍 Python Kodu

def is_tam_kare(x):
  t = 0
  for i in range(0, x // 2 + 2):
    if (x == i * i):
      t = 1
      break
  if (t == 1):
    # Sonuçların yazdırılması
    print("tam kare")
  else:
    print("tam kare degil")

# Değişkenlerin tanımlanması
kalan = 0
sayi = float(input())
# “sayı”nın int’e dönüştürülmesi
tam_sayi = int(sayi)
tam_sayi = tam_sayi / 100 # Yüzler basamağının bulunması
# kalan float çıktığı için tekrar tip dönüşümü yapılması
kalan = int(tam_sayi % 10)
# Koşulun kontrol edilmesi
if (kalan % 2 == 0):
  kalan = kalan * kalan * kalan
  is_tam_kare(kalan)
else:
  # Sonuçların yazdırılması
  print("cift degil")

☕ Java Kodu

import java.util.*;
public class YuzlerIslemleri {
 public static void main(String arg[]) {
 Scanner input = new Scanner(System.in);
 // Değişkenlerin tanımlanması
 int tam_sayi, kalan = 0; 
 float sayi;
 sayi = input.nextFloat(); // “sayı”nın girilmesi
 tam_sayi = (int) sayi; // “sayı”nın int’e dönüştürülmesi
 // Yüzler basamağının bulunması
 tam_sayi = tam_sayi / 100;
 kalan = tam_sayi % 10;
 // Koşulun kontrol edilmesi
 if (kalan % 2 == 0) { 
  kalan = kalan * kalan * kalan;
  is_tam_kare(kalan);
 } else
  System.out.println("cift degil"); // Sonuçların yazdırılması
 input.close();
 }

 private static void is_tam_kare(int x) {
 int i, t = 0;
 for (i = 0; i <= x / 2 + 1; i++) {
  if (x == i * i) {
  t = 1;
  break;
  }
 }
 if (t == 1)
  // Sonuçların yazdırılması 
  System.out.println("tam kare"); 
 else
  System.out.println("tam kare degil");
 }
}

⏹ C# Kodu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace YuzlerIslemleri{
  class Program{
    static void Main(string[] args){
      // Değişkenlerin tanımlanması
      int tam_sayi, kalan = 0;
      double sayi;
      sayi = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
      tam_sayi = (int)sayi; // “sayı”nın int’e dönüştürülmesi
      // Yüzler basamağının bulunması
      tam_sayi = tam_sayi / 100;
      kalan = tam_sayi % 10;
      // Koşulun kontrol edilmesi
      if (kalan % 2 == 0){
        kalan = kalan * kalan * kalan;
        is_tam_kare(kalan);
      }
      else
        Console.WriteLine("cift degil"); // Sonuçların yazdırılması
      Console.ReadLine();
    }
    private static void is_tam_kare(int x){
      int i, t = 0;
      for (i = 0; i <= x; i++){
        if (x == i * i){
          t = 1;
          break;
        }
      }
      // Sonuçların yazdırılması
      if (t == 1)
        Console.WriteLine("tam kare");
      else
        Console.WriteLine("tam kare degil");
    }
  }
}

🧩 Akış Şeması

Main

Tam Kare Kontrol Fonksiyonu

🎉 Ekran Çıktısı

1423.466 
tam kare

215.537
tam kare degil

💡 Notlar

 1. Önceki Sorunun yöntemini kullanarak sayının tam kare olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyon oluşturduk.

Last updated